Il Metropolitano, Parmigiani Reggiano, checks against counterfeiting